Algemene Voorwaarden Sandra’s rijschool confirmeert zich aan de volgende afspraken: ARTIKEL 1 1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijopleider die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat. 1.2 De tussentijdse toets - of het praktijkexamen wordt door de rijschool in overleg gereserveerd. Wanneer het examengeld geen onderdeel is van een pakket dan reserveert de rijschool het examen, en stuurt meteen daarna een factuur die per omgaande betaald dient te worden. De factuur dient, tenzij andere afspraken zijn gemaakt, betaald te zijn vóór het examen. 1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling, waarbij uitleg van voertuig, verkeerssituaties en nabespreking ook als onderdeel van de les worden beschouwt. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, tenzij een hoognodige pitstop. Ook als de rijopleider te laat voor de les verschijnt of zonder verdere geldige redenen de les eerder stopt dan de afgesproken tijd, dan mag de leerling hierover een klacht indienen na de les. Alle overige situaties waarbij de leerling in twijfel trekt of zijn belang wordt behartigt door de rijschool instructeur, mag daarover mondeling of schriftelijk worden geklaagd bij de rijschoolhouder zelf.  1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten. Er dienen echter stevige schoenen worden gedragen, geen hoge pumps of zolen die te dik zijn waardoor geen grip wordt gevoeld op de pedalen. Schoenen met een ongelijk zool profiel zoals bij een hoefdier waar het pedaal achter kan blijven hangen zijn zeer gevaarlijk. Ook niet op blote voeten of op klompen of pantoffels. Als een leerling deze adviezen niet opvolgt of weigert wordt de instructeur niet verantwoordelijk  gehouden voor enige schade. Bij verblinding door de zon, is het advies om een basebalcap te dragen of een zonnebril mee te nemen. Dit is eigen verantwoordelijkheid en geen verplichting.

1.5 Als de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding. 1.6 Reeds afgenomen autorijlessen en of pakketten worden niet gerestitueerd. De lessen en examens uit het pakket blijven beschikbaar voor de leerling. Niet afgenomen lessen of examens worden wel terug gerestitueerd. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 2 2.1 Om  auto rijlessen te mogen volgen moet je ten minste 16,5 jaar zijn. Met 17 jaar mag je op praktijkexamen en als je slaagt ,dien je 2 begeleiders op de begeleiderspas moeten registreren die elk al 3 jaar in bezit zijn van hun rijbewijs. Na je 18 e mag je zonder die begeleiders zelfstandig de auto besturen met je rijbewijs. Om aanhangwagen rijles te volgen ben je tenminste in het bezit van een rijbewijs B. Tijdens elke rijles dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen. 2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd maximaal 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt de rijschool 100% van de les in rekening. 2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Wanneer een rijles niet tenminste 24 uur voor de oorspronkelijke lestijd wordt afgezegd breng ik 100% van de les in rekening in verband met de gereserveerde tijd. 

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is om de les af te zeggen. Met dringend bedoelen we als er bijvoorbeeld een direct familielid overlijdt, een spoedopname in het ziekenhuis van de leerling zelf of een familielid in de eerste graad ( ouders, grootouders, broers, zussen) Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet meldt of vergeet te melden. Ook “plotseling” ingelaste lessen of een gewijzigd rooster op school kunnen niet worden aangevoerd als dringende reden evenals vakantie. 2.5 De leerling ondertekent op de 1ste les een “eigen verklaring” waarin hij/zij alle relevante informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid beantwoordt. Wanneer op het examen blijkt dat de leerling relevante informatie heeft achtergehouden komen de kosten gemaakt voor het reserveren van het examen en de rijschoolkosten voor rekening van de leerling. 2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.         2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. ARTIKEL 3 Rij (her)examen en Tussentijdse Toets: 3.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen. 

3.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen. ARTIKEL 4 Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten: 4.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als: a.de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5) b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. 4.2 Restitutie van reeds afgenomen pakketten is niet mogelijk. ARTIKEL 5 Lespakketten: 5.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden in rekening gebracht en dienen voor het afleggen van een examen volledig te zijn betaald. 5.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De instructeur is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden). ARTIKEL 6 Vrijwaring: 6.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken: a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico. b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken. 6.2 De leerling is verplicht wanneer hij/zij een ontzegging van de rijbevoegd heeft, dit zelf aan de rijschool te melden. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden. ARTIKEL 7 Geschillen: Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Sandra’s Rijschool

Diezedal 4

2904 CB Capelle a/d IJssel

1) Kunt u uw arm, hand of vingers door een beperking slecht gebruiken?    Ja / nee

2) Kunt u uw been of voet door een beperking slecht gebruiken?                   Ja/ nee

3) Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt? Ja/ nee

4) Wordt of werd u behandeld door een oogarts voor iets anders dan een bril of lenzen?                                                                                                           Ja/nee

5) Heeft u diabetes mellitus?                                                                                Ja/nee

6) Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)? Ja/ nee

7) Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?                          Ja/nee

8) Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?                                 Ja/nee

 

9) Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of hersenen (bijvoorbeeld een beroerte of spierziekte)?                            Ja/nee

9a) Heeft een arts bij u een vorm van dementie of MCI vastgesteld?      Ja/nee

9b) Heeft u een beroerte, een herseninfarct of hersenbloeding gehad?  Ja/nee

9b 1) Is dit in de afgelopen zes maanden gebeurd?                                          Ja/nee

9b 1.1) Bent u aan de bloedvaten van uw hersenen geopereerd?                               Ja/nee

9b 1.2) Heeft u nog steeds klachten van uw beroerte of herseninfarct?                     Ja/nee

9c) Is er bij u een misvorming van een hersenbloedvat ontdekt, zonder dat u eerst een bloeding had?                                                                                                 Ja/nee

9d) Heeft u een ziekte van uw zenuwstelsel?                                                      Ja/nee

9e) Heeft u een spierziekte?                                                                                  Ja/nee

9f) Heeft u een hersentumor? Of heeft u er een gehad?                                   Ja/nee

9g) Heeft u een aandoening van uw hersenen of zenuwstelsel die nog niet genoemd is?                                                                                                                        Ja/nee

10) Heeft u weleens een epileptische aanval gehad?                                         Ja/nee

11) Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?          Ja/nee

11a) Heeft een arts slaapapneu (OSAS) bij u vastgesteld?                                Ja/nee

11b) Heeft een arts narcolepsie of hypersomnolentie bij u vastgesteld?     Ja/nee

12) Bent u in de afgelopen drie jaar meerdere keren plotseling uw bewustzijn verloren (bijvoorbeeld flauwgevallen)                                                                     Ja/nee

13) Heeft u als gevolg van de ziekte van Menière in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid gehad?                                                                                             Ja/nee

14) Heeft u ADHD of ADD?                                                                       Ja/nee15) Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?                                                                                                   Ja/nee

16) Heeft een arts bij u een andere psychische of psychiatrische diagnose gesteld? Ja/nee

16a) Heeft een arts bij u een depressie of een bipolaire stoornis vastgesteld? Ja/nee

16 a1) Is de diagnose in de afgelopen vijf jaar gesteld                                      Ja/nee

16b) Heeft u weleens een psychose gehad of heeft u schizofrenie?                Ja/nee

16 b1) Heeft u tot nu toe maar één keer een psychose gehad?                       Ja/nee

16 b1.1) Heeft u die éénmalige psychose in de afgelopen 10 jaar gehad?Ja/nee

16c) Heeft u een angststoornis?                                                                           Ja/nee

16d) Heeft u een andere psychische of psychiatrische aandoening die in de vorige vragen niet genoemd is?                                                                                    Ja/nee17) Heeft u de afgelopen vijf jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?                                                                  Ja/nee

Vul ja in als:

·         u moeilijk zonder alcohol of drugs kunt;

·         u regelmatig rijdt onder invloed van alcohol of drugs;

·         u in de afgelopen vijf jaar bent behandeld voor alcohol- of drugsmisbruik.

Weet u niet of u alcohol of drugs misbruikt? Doe dan de test op https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/test-je-kennis/#Testuwgebruik 

 

18) Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?         Ja/nee

Het gaat om medicijnen waar u bijvoorbeeld slaperig of suf van kunt worden, of om medicijnen met ernstige bijwerkingen.

Vaak staat er een waarschuwing op de verpakking, maar niet altijd. Het staat wel altijd in de bijsluiter. Twijfelt u?Ook op www.rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u opzoeken of u medicijnen heeft waarmee u beter niet kunt rijden."

19) Heeft u verder nog klachten of aandoeningen die u kunnen beperken bij het besturen van een voertuig?                                                                              Ja/nee

 

Deze vraag kunt u bijvoorbeeld met ja beantwoorden als er bij de rijopleiding weinig voortgang is. Of als u het CBR wilt informeren dat u doof bent of een verstandelijke beperking heeft.